Τα διαθέσιμα στο κοινό αποτελέσματα του προγράμματος ACTiFE θα ανακοινωθούν στη συνέχεια, όταν γίνουν διαθέσιμα.

Μαθησιακό πλαίσιο

Ένα έγκυρο πλαίσιο μεθοδολογιών μάθησης για την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των ενηλίκων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων προγραμματισμού , της υπολογιστικής σκέψης και των ψηφιακών δεξιοτήτων για την αποτελεσματική υιοθέτηση "έξυπνης" και αποτελεσματικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς.

IO3 Παιχνίδι σοβαρού σκοπού

O3/A1: The Σχεδιασμός τoυ παιχνιδιού σοβαρού σκοπού ACTiFE για την εξοικείωση ενήλικων σπουδαστών με διαδικασίες Προγραμματισμού, ΙοΤ και «έξυπνης» επιχειρηματικότητας στο πεδίο της βιομηχανίας των τροφίμων και της Γεωργίας.

Περιεχόμενο παιχνιδιού: Ενότητα Γεωργίας/Ενότητα Εμπορίου/Ενότητα Εργαλείων

O3/A2: Ανάπτυξη του σοβαρού παιχνιδιού ACTiFE για την ανάπτυξη εμπειρίας σχετικής με βιομηχανικές διαδικασίες στο πεδίο της εκπαίδευση ενηλίκων.

IO4

IO4/A1: Learning sheets

IO4/A2: User guide EN/EL/ES/IT

IO4/A3: Good practice videos:

English

Greek

Italian

Spanish

Newsletters

Μέχρι σήμερα δημιουργήσαμε 2 Newsletters τα οποία στάλθηκαν στις λίστες επαφών μας:

  1. Newsletter 1 – EN/ES/EL/IT
  2. Newsletter 2 – EN/ES/EL/IT